УКЛО започна постапка за набавка на услуги/експерт за развојот на мрежата на Алијансата на знаење за SMecoMP согласно PRAG 2016 во рамките на проектот(SMecoMP)

27.03.2018

Универзитетот „Св.Климент Охридски“ - Битола започна постапка за набавка на услуги/експерт за развојот на мрежата на Алијансата на знаење за SMecoMP согласно PRAG 2016, во  рамките на проектот A Knowledge Alliance in Eco-Innovation Entrepreneurship to Boost SMEs Competitiveness” (SMecoMP)/ Алиjанса на знаење во Еко – Иновативно Претприемништво за поттикнување на конкурентноста на МСП (МСекоМП).

Проектот е финасиран од ЕУ и од Буџетот на РМакедонија и трае 24 месеци.

Подетални информации тука.


Scroll to Top