COST е-билтен, јануари 2020

04.02.2020

Европската соработка во науката и технологијата (COST) е организација којашто го финансира создавањето на истражувачки мрежи, т.н COST Action. Ваквиот начин на вмрежување овозможува отворен простор за соработка меѓу научниците ширум Европа (и пошироко) и го поттикнува напредокот во истражувањето и иновациите.

Најновите информации за COST, објавени во е-билтенот, јануари 2020, достапни се на сл.линк: 

http://qopg.mjt.lu/nl2/qopg/mtkhh.html?m=AMQAAGNMPoUAAcgpbigAAAH80AAAAAAF-KUAAIleAAoK7QBeNF9CSGVStpPySV2lIjrIE3ywmAAJjyM&b=7322f244&e=270dd06f&x=_Qrsd9fTuvzevOtRD3eaygAeXHRkdoyo-klJAG6VB6Q


Scroll to Top