Избран Студентски правобранител

27.02.2020

Бојан Петровски, студент од Правниот факултет е Студентски правобранител на УКЛО. Одлуката за избор по предлог на Универзитетското студентско собрание е донесена  на 178. седница на Универзитетскиот сенат  на 26.02.2020

Бојан Петровски е избран за Студентски правобранител на УКЛО по претходно спроведена постапка во согласност со член 31 став 2 од Законот за високото образование, со мандат од две години.


Scroll to Top