УПИСИ НА УКЛО Прв уписен рок

26.08.2021

Пријавување на кандидатите 30 и 31.08 и 01.09.2021

Претходна проверка на знаењата на англиски јазик 02.09.2021

Објавување прелиминарна ранг-листа 06.09.2021

Објавување решение за прием на кандидатите 09.09.2021

Запишување на кандидатите 10 и 13.09.2021


Scroll to Top