УПИСИ на УКЛО - Четврт уписен рок

01.10.2021

Пријавување на кандидатите   04.10.2021

Претходна проверка на знаењата на англиски јазик   04.10.2021

Објавување прелиминарна ранг-листа   05.10.2021

Објавување решение за прием на кандидатите   07.10.2021

Запишување на кандидатите   08.10.2021

ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ НАУНИВЕРЗИТЕТОТ ,,СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2021/2022 ГОДИНА


Scroll to Top