КОНКУРС за доделување 5 стипендии за студентите на Техничкиот факултет - Битола

21.10.2021

Врз основа на потпишаниот Меморандум за соработка помеѓу АД ЕСМ и Техничкиот  факултет – Битола, при Универзитетот „Св. Климент Охридски” - Битола, се распишува  

КОНКУРС  

за доделување 5 стипендии  

за студентите на Техничкиот факултет - Битола  

 

 


Право на учество имаат сите запишани студенти кои ги исполнуваат следните  критериуми:  

да е редовн студент запишан на прв циклус студии по прв пат во прв или трет  семестар во академската 2020/2021 година.  

просечната оценка на студентот (до датумот на аплицирање) да не е помала од  8.0 (осум);  

студентот да не е корисник на стипендија или кредит од друга установа,  институција или компанија;  

студентот да е државјанин на Република Северна Македонија  


Изборот и селекцијата на кандидатите го врши комисија за стипендирање составена  од три члена и тоа: два претставници АД ЕСМ - Скопје и еден претставник од Техничкот  факултет од Битола.  


Селекцијата на заинтересираните кандидати за остварување право на стипендија ќе  биде направена врз основа на остварениот просечен успех на студентот до датумот на  аплицирање, освоените поени при упис на факултет и резултатите од реализираното  интервју, кое ќе го врши Комисијата за стипендирање согласно следната методологија:  

освоени поени од остварениот просечен успех на студентот до датумот на  аплицирање, најмногу 70 поени;  

освоените поени при упис на факултетот, најмногу 25 поени;  

резултати од реализираното интервју, најмногу 5 поени.  

Висината на стипендијата изнесува 8.000,00 денари месечно и ќе се доделува за  времетраење од 10 (десет) месеци годишно, со можност за продолжување или за прекин, 

во зависност од исполнувањето на обврските од страна на студентите пропишани со  Договорот за стипендирање.  

Со избраниот кандидат ќе се потпише Договор за стипендирање.  

Кандидатите на кои ќе им биде доделена стипендија имаат обврска:  

студиската година да ја завршат во редовен рок и со просек не помал од 8,00 во  спротивно, стипендистот го губи правото на стипендија и се обврзува да го врати  примениот износ на компанијата со која го склучил Договорот за стипендирање;  

други обврски пропишани во Договорот за стипендирање.  

Потребна документација за аплицирање:  

Пополнета апликација/прашалник подготвен од страна на АД ЕСМ - Скопје;  Мотивациско писмо;  

Потврда за редовен студент запишан на прв циклус студии по прв пат во прв или  трет семестар во академската 2020/2021 година;  

Уверение за положени испити, освоени кредити и просечна оценка (просек), до  датумот на аплицирање;  

Изјава дека не е корисник на стипендија или кредит од друга установа,  институција или компанија, потпишана и од солидарен гарант  

Копија од уверение за државјанство на Република Северна Македонија.  


Апликацијата/прашалникот е објавена на интернет-страницата на Техничкиот факултет  Битола: линк

 Начин на аплицирање:  

Документите се поднесуваат во Архивата на Техничкиот факултет во Битола (во  Деканатот) или по пошта на адреса Технички факултет Битола, ул. Македонска фаланга  бр.37, 7000 Битола во периодот од 20.10.2021 до 20.11.2021 година.


Scroll to Top