OБЈАВЕН ДОПОЛНИТЕЛЕН УПИСЕН РОК ВО КОНКУРСОТ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ 2013/2014

06.11.2013

Врз основа на Конкурсот за запишување студенти на втор циклус студии на Универзитетот ,,Св. Климент Охридски“ – Битола во академската 2013/2014 година објавен на 05.07.2013 во дневниот весник „Нова Македонија“ и Одлуката на Ректорската управа бр.07-1414/5 од 06.11.2013 година, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола објавува:

ДОПОЛНИТЕЛЕН УПИСЕН РОК ВО КОНКУРСОТ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ

НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ,,СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА

ВО АКАДЕМСКАТА 2013/2014 ГОДИНА

 

Пријавување : од  20 до 29 ноември 2013 година

Запишување :   од 2 до 6   декември 2013 година

Критериумите и условите за запишување на секоја од понудените студиски програми и за содржината и начинот на реализирање на вториот циклус на студии, остануваат непроменети според претходно објавениот Конкурс во дневните гласила и на веб страницата на Универзитетот или на веб страниците на соодветните високообразовни единици во состав на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола.

КОНКУРС


Scroll to Top