ОБЈАВЕН ДОПОЛНИТЕЛЕН УПИСЕН РОК ВО КОНКУРСОТЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ТРЕТ ЦИКЛУС-ДОКТОРСКИ СТУДИИ 2013/2014 ГОДИНА

06.11.2013

Врз основа на Конкурсот за запишување студенти на трет циклус-докторски студии на студиските програми на Универзитетот ,,Св. Климент Охридски" - Битола во академската 2013/2014 година објавен на 06.07.2013 во дневниот весник „Нова Македонија" и Одлуката на Ректорската управа  бр.07-1414/6 од 06.11.2013 година, Универзитетот „Св. Климент Охридски" - Битола објавува:

 ДОПОЛНИТЕЛЕН УПИСЕН РОК ВО КОНКУРСОТ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ

НА ТРЕТ ЦИКЛУС-ДОКТОРСКИ СТУДИИ НАСТУДИСКИТЕ ПРОГРАМИ НА

УНИВЕРЗИТЕТОТ ,,СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА

ВО АКАДЕМСКАТА 2013/2014 ГОДИНА

 

Пријавување : од  20 до 29 ноември 2013 година

Запишување :   од 2 до 6   декември 2013 година

Критериумите и условите за запишување на секоја од понудените студиски програми и за содржината и начинот на реализирање на третиот циклус на студии, остануваат непроменети според претходно објавениот Конкурс во дневните гласила и на веб страницата на Универзитетот или на веб страниците на соодветните високообразовни единици во состав на Универзитетот „Св. Климент Охридски" - Битола.
КОНКУРС
 

Scroll to Top