Објавен повик за предлог проекти во Еразмус+

12.11.2015

Националната агенција за образовни програми и мобилност објави Повик за поднесување предлог проекти во рамките на Програмата Еразмус+ за 2016 година. Посебно значајна е Клучната акција 2 поврзана со можноста за градење на институции во доменот на високото образование којашто е нова шанса за соработка низ интересни и корисни проекти.

Повикот е достапен на следниов линк: http://www.na.org.mk/index.php/mk/novosti-detalna/items/povik-za-predlog-proekti-eaca0415-erazmus-2016.html

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/capacity-building-in-field-higher-education-eaca042015_en


Scroll to Top